Od 19 stycznia w skierniewickim Urzędzie Miasta rozpoczyna funkcjonowanie Wydział Pozyskiwania Zewnętrznych Środków Finansowych. Nowa komórka organizacyjna urzędu powstała w miejsce dwóch dotychczas funkcjonujących referatów: Funduszy Inwestycyjnych i Funduszy Społecznych.

Na czele wydziału stanie Zbigniew Sawicki, który do tych czas piastował m.in. funkcję Dyrektora Wydziału Rozwoju Promocji i Współpracy Starostwa Powiatowego w Skierniewicach. Podobne zadania sprawował również w Urzędzie Miasta Skierniewice, które było jego wcześniejszym miejscem pracy. Do jego największych dotychczasowych sukcesów zaliczyć trzeba pozyskanie środków z EFRR na kilka projektów zrealizowanych w Skierniewicach np. Aleja Rataja czy ul. Widok, pozyskanie środków z funduszy UE na kilka projektów w Powiecie Skierniewickim np. poprawę dostępności komunikacyjnej w części powiatu.

Wydział Pozyskiwania Zewnętrznych Środków Finansowych realizować będzie zadania z zakresu:

 1. pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych w tym środków z Unii Europejskiej, przygotowanie i rozliczanie projektów w tym zakresie,
 2. dokonywanie analiz dostępnych źródeł dofinansowania i przedstawianie prezydentowi informacji o możliwości pozyskiwania środków pozabudżetowych oraz bieżąca analiza budżetu miasta dla potrzeb realizowanych zadań,
 3. współpraca ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi i jednostkami organizacyjnymi, spółkami miejskimi z terenu miasta oraz pracownikami innych urzędów i instytucji w celu realizacji projektów, w szczególności realizacja projektów partnerskich,
 4. zarządzania finansowego projektami inwestycyjnymi i nieinwestycyjnymi współfinansowanymi z pomocowych środków krajowych i europejskich,
 5. gromadzenie, aktualizacja i popularyzacja w urzędzie i wśród partnerów lokalnych informacji o krajowych i zagranicznych funduszach oraz o systemie zarządzania nimi,
 6. informowania o możliwościach pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych przez organizacje pozarządowe i zainteresowane podmioty z terenu miasta Skierniewice,
 7. monitorowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych przez komórki organizacyjne urzędu, przygotowanie bieżącej informacji na ten temat.
 8. współpracy z komórkami organizacyjnymi oraz jednostkami organizacyjnymi miasta przy opracowaniu procedur zarządzania projektami współfinansowanymi w ramach  funduszy strukturalnych,
 9. programowania rozwoju miasta we współdziałaniu z innymi wydziałami i miejskimi jednostkami organizacyjnymi oraz analiza zjawisk ekonomicznych i społecznych,
 10. prowadzenie bazy danych dotyczącej uczestnictwa miasta w programach pomocowych,
 11. współpraca z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie wspólnego składania wniosków aplikacyjnych i wspólnej realizacji przedsięwzięć dofinansowanych ze środków zewnętrznych,
 12. nawiązywanie kontaktów i przygotowywanie negocjacji z przedstawicielami instytucji właściwych w sprawach pozyskiwania funduszy zewnętrznych i realizacji programów pomocowych,
 13. przygotowanie projektów uchwał rady i zarządzeń prezydenta w sprawach związanych z wykorzystaniem funduszy zewnętrznych
 14. współdziałanie z właściwymi merytorycznie komórkami organizacyjnymi urzędu w sprawach dotyczących przygotowania wniosków o dofinansowanie z funduszy zewnętrznych realizowanych zadań,
 15. przygotowanie wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie inwestycji gminnych ze środków Unii Europejskiej oraz innych dokumentów dla projektów, których celem jest uzyskanie zewnętrznych źródeł finansowania,
 16. udzielanie wyjaśnień na potrzeby kontroli dot. realizacji projektów współfinansowanych z zewnętrznych środków finansowych,
 17. organizowanie szkoleń dla pracowników urzędu miasta i miejskich jednostek organizacyjnych, dotyczących programów wspólnotowych i możliwości ich realizacji,
 18. przygotowanie oraz sporządzanie niezbędnych sprawozdań i informacji dotyczących realizowanych projektów współfinansowanych z funduszy zewnętrznych.

- Reklama -

guest
2 komentarzy
najstarszy
najnowszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Nazwa

Nie wchodzi sie dwa razy o tej samej rzeki, prawda?

Ola

z jednej strony racja, z drugiej to świetny fachowiec