Strona głównaBiznesOgłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym

Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym

- REKRAMA -

ENERGETYKA CIEPLNA SP.Z O.O. W SKIERNIEWICACH UL.PRZEMYSŁOWA 2 ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym jako działka 42, obręb 18-Skierniewice,jedn.ewid.M.Skierniewice,powiat Miasto Skierniewice, woj. łódzkie.

Księga Wieczysta LD1H/00021314/6 prowadzona przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Skierniewicach. Przedmiotowa nieruchomość gruntowa o powierzchni 7086 m2 jest niezabudowana. Nieruchomość jest nieogrodzona. Wjazd na działkę jest z ulicy o nawierzchni szutrowej. Działka nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Dla działki tej wydano decyzję o warunkach zabudowy na realizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej obejmującej budynek mieszkalny jednorodzinny . Na terenie działki 42 znajdują się urządzenia melioracyjne. W fazie projektowania zabudowy należy projekt uzgodnić z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie. Sprzedaż działki podlega ograniczeniu wynikającym z ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia 11 kwietnia 2003r.( Dz.U.2016.2052 z późn.zm) tzn., że działkę może nabyć wyłącznie rolnik indywidualny w rozumieniu tej ustawy bądź inna osoba po wyrażeniu zgody na jej nabycie przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Lokalizacja: Skierniewice ul. Czerwona.

Oględzin przedmiotu sprzedaży można dokonywać w dni robocze w godzinach 7:00 – 14:00.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 799.315 ,50 zł (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta piętnaście 50/100 złotych w tym podatek VAT w stawce 23%)

1.Oferta powinna być sporządzona w języku polskim i zawierać m.in:
a)datę sporządzenia oferty i podpis Oferenta,
b)imię, nazwisko, adres Oferenta lub nazwę firmy i siedzibę Oferenta wraz z numerem NIP i REGON, PESEL,
c)dokumenty potwierdzające prawo do reprezentowania uczestników przetargu(odpis z właściwego rejestru , pełnomocnictwo do reprezentacji),
d)oświadczenie, że:
– Oferent zapoznał się z regulaminem sprzedaży nieruchomości i przyjmuje te warunki bez
zastrzeżeń-załącznik nr 1,
– Oferent posiada środki pieniężne pozwalające na zapłatę ceny zbycia-załącznik nr 2,
-wobec Oferenta nie wszczęto postępowania likwidacyjnego bądź upadłościowego- załącznik nr 3
-Oferent wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych -załącznik nr 4
e)ofertę cenową nabycia oraz pisemne zobowiązanie do pokrycia w całości kosztów związanych z zawarciem umowy notarialnej,
f)dowód wniesienia wadium.

2.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w kwocie 79.931,00 zł (słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści jeden złotych) na rachunek bankowy: Bank Milenium Nr 52 1160 2202 0000 0001 2085 9831 w terminie do dnia 3 grudnia 2018r.

3.Pisemne oferty w raz z dowodem wpłaty wadium należy składać w sekretariacie Spółki w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PRZY UL.CZERWONEJ do dnia 7 grudnia 2018r. do godz .1000

4.Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 7 grudnia 2018r.godz 10 15 w obecności oferentów na sali konferencyjnej w siedzibie spółki w Skierniewicach ul. Przemysłowa 2.

5.Umowa sprzedaży zostanie zawarta z oferentem, który zaproponuje najkorzystniejszą cenę .Jeżeli uczestnicy przetargu zaproponują tę samą cenę, sprzedawcy przysługuje kontynuowanie
przetargu w formie licytacji między tymi oferentami. O terminie i warunkach licytacji organizator powiadomi oferentów pisemnie.

6.Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały przyjęte zostanie zwrócone niezwłocznie, nie później niż w ciągu 5 dni roboczych po zakończeniu przetargu na rachunki
wskazane przez Oferentów przetargu. W przypadku unieważnienia lub odwołania przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od dnia unieważnienia lub odwołania przetargu.

7.Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet sprzedaży działki.

8.Przetarg jest ważny jeżeli wpłynie co najmniej jedna oferta spełniająca warunki przetargu, a zgłoszona wysokość ceny nie będzie niższa od ceny wywoławczej.

9.Wynik przetargu uznaje się za ważny po jego akceptacji przez Zarząd Spółki.

10.EC Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wezwania Oferentów, którzy wnieśli w wymaganym terminie wadium, do złożenia wyjaśnień, jeżeli oferta jest nieczytelna lub budzi wątpliwości,
a także do jej uzupełnienia jeżeli jest niekompletna, przedłużenia terminu składania ofert oraz prawo zamknięcia przetargu bez wybrania oferty oraz ponoszenia jakichkolwiek skutków
formalno- prawnych.

11.Energetyka Cieplna Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

12.Szczegółowych informacji na temat nieruchomości zamieszczonej w niniejszym ogłoszeniu można uzyskać w Dziale Administracyjno-Kadrowym tel.605 609 838

13.Regulamin sprzedaży nieruchomości oraz załączniki do niniejszego ogłoszenia dostępne są na stronie internetowej Spółki www.ecskierniewice.pl.

14.Miejsce wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu:
– tablica ogłoszeń w siedzibie E.C.Sp.z o.o. Skierniewice ul. Przemysłowa 2
– strona internetowa Spółki www.ecskierniewice.pl
– portal internetowy OLX,OTO Nieruchomość, [email protected], [email protected]
– Gazeta Wyborcza Warszawa ul.Czerska 8/10

Skierniewice 19.11.2018r.

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Przeczytaj także:

- REKRAMA -

Najchętniej czytane

KOMENTARZE