Skierniewice: Konkurs na realizację zadań publicznych w 2014 r.

0
281

Prezydent Miasta Skierniewice co roku rozdysponowuje fundusze na wspieranie organizacji pozarządowych działających na rzecz mieszkańców Miasta Skierniewice. Do 24 stycznia br. fundacje i stowarzyszenia mają czas na składanie ofert na realizację zadań publicznych  w 2014 r. Przekazane środki finansowe mają na celu aktywizację i skuteczne wspieranie sektora pozarządowego. 

 

Tegoroczne dotacje w kwocie ponad 2 mln zł obejmują następujące rodzaje zadań:

 • Turystyka i krajoznawstwo
 • Ratownictwo i ochrona ludności
 • Ochrona i promocja zdrowia
 • Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego
 • Promocja i organizacja wolontariatu
 • Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
 • Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
 • Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
 • Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
 • Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
 • Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości orazświadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
 • Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
Zadania przewidziane do realizacji w roku 2014 r. w w/w zakresach określone zostały  w Programie współpracy Miasta Skierniewice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2012-2014, w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 oraz Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014.
Dodać należy, że otrzymana dotacja nie może być przeznaczona na:
 • przedsięwzięcia, które są dofinansowane z budżetu Miasta lub jego funduszy celowych na podstawie odrębnych przepisów;
 • pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć;
 • zakup, budowę i remonty budynków lub lokali, zakup gruntów;
 • pokrycie kosztów utrzymania biura organizacji, które nie są związane z realizacją zadania;
 • działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego;
 • udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym;
 • działalność polityczną lub religijną.

- Reklama -

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o