Strona główna Biznes SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PRZY BUCZKA 10

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PRZY BUCZKA 10

Ogłoszenie Płatne

1

- REKRAMA -

ENERGETYKA CIEPLNA SP.Z 0.0. W SKIERNIEWICACH UL.PRZEMYSŁOWA 2.
Ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na 
sprzedaż nieruchomości położonej w centralnej części miasta Skierniewic przy ul. Buczka 10 o powierzchni 5171 m2, oznaczonej działką numer 339.

Nieruchomość posiada urządzoną Księgę Wieczystą KW 25985 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Skierniewicach, objęta jest miejscowym planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Skierniewice i oznaczona symbolem: 5.46KSg.MWp, EE:
– funkcja parkowania zamkniętego,
– funkcja mieszkaniowo – usługowa wielorodzinna,
– funkcja elektroenergetyczna.
Posiada pośredni dostęp do drogi publicznej od ul. Rataja wydzieloną drogą, która wchodzi w skład powierzchni działki.
Działka ma kształt kwadratu, jest niezagospodarowana i częściowo ogrodzona. Nieruchomość wyposażona jest w urządzenia infrastruktury technicznej – wodociągu, energii elektrycznej i kanalizacji.
Oględzin przedmiotu sprzedaży można dokonywać codziennie.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 663.339 ,00 zł (słownie: sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści dziewięć złotych) w tym podatek VAT w stawce 23%. 

1. Oferta winna zawierać:
– dane i adres oferenta, telefon kontaktowy,
– datę sporządzenia oferty,
– własnoręczny podpis oferenta.

2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w kwocie 66.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych) na rachunek bankowy:
Bank Milenium Nr 52 1160 2202 0000 0001 2085 9831 do dnia 02.02.2018r.

3. Pisemne oferty w raz z dowodem wpłaty wadium należy składać w sekretariacie Spółki w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PRZY BUCZKA 10″ do dnia 02.02.2018r do godz 10.00.

4. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 02.02.2018r 10.15 w obecności oferentów na sali konferencyjnej w siedzibie spółki w Skierniewicach ul. Przemysłowa 2.

5. Umowa sprzedaży zostanie zawarta z oferentem, który zaproponuje najkorzystniejszą cenę. Jeżeli uczestnicy przetargu zaproponują tę samą cenę, sprzedawcy przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, lub kontynuowanie przetargu w formie licytacji między tymi oferentami. O terminie i warunkach licytacji organizator powiadomi oferentów pisemnie.

6. Wadium przepada na rzecz EC Sp. z o.o. jeżeli żaden z uczestników postępowania nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały przyjęte zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty.

7. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet sprzedaży działki. Wadium przepada na rzecz EC Sp. z o.o. jeśli oferent, którego oferta zostanie przyjęta uchyli się od zawarcia umowy.

8. Przetarg jest ważny jeżeli wpłynie co najmniej jedna oferta spełniająca warunki przetargu, a zgłoszona wysokość ceny będzie wyższa od ceny wywoławczej.

9. Wynik przetargu uznaje się za ważny po jego akceptacji przez Zarząd Spółki.

10. Szczegółowych informacji na temat nieruchomości zamieszczonej w niniejszym ogłoszeniu można uzyskać w Wydziale Wydziału Sieci Cieplnych tel. 046 833 59-90 oraz na stronie internetowej Spółki www.ecskierniewice.pl.

11. Energetyka Cieplna Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Skierniewice 05.01.2018r.

 

infoskierniewice.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wpisu. Wpisy niezwiązane z tematem, wulgarne, obraźliwe lub naruszające prawo będą usuwane. Zapraszamy do merytorycznej dyskusji.
infoskierniewice.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wpisu. Wpisy niezwiązane z tematem, wulgarne, obraźliwe lub naruszające prawo będą usuwane. Zapraszamy do merytorycznej dyskusji.
1 Komentarz
najstarszy
najnowszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments

Jak jest z tymi adresami? Bo Buczka 10 to blok ten przy Pomologicznej a działka 339 jest za boiskiem OSIRu…

wpDiscuz
Exit mobile version