- REKRAMA -

Strona główna Biznes SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PRZY SZARYCH SZEREGÓW 21

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PRZY SZARYCH SZEREGÓW 21

Ogłoszenie Płatne

ENERGETYKA CIEPLNA SP.Z O.O. W SKIERNIEWICACH UL.PRZEMYSŁOWA 2.
Ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej przy ul. Szarych Szeregów 21 w Skierniewicach, położonej w północnej części miasta, o powierzchni 1324 m2, oznaczonej numerem ewidencyjnym 749/3, obręb 2. 

Nieruchomość posiada urządzoną Księgę Wieczystą KW Nr LD 1H/00025294/7 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Skierniewicach.
Przedmiotowa nieruchomość położona jest w północnej części miasta, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej i usługowej. Nieruchomość oznaczona numerem ewidencyjnym jako działka nr ew.749/3, obręb 2 o pow.1.324 m2, jednostka ewidencyjna 106301_1M SKIERNIEWICE.
Działka jest zabudowana budynkiem warsztatowo-biurowym po byłej kotłowni osiedlowej o pow. użytkowej 438,93 m2. W budynku usytuowany jest grupowy węzeł cieplny, który jest przeznaczony do likwidacji. Do momentu likwidacji zostanie ustanowiona służebność dostępu. Nieruchomość jest uzbrojona w infrastrukturę techniczną: energie elektryczną, co, wodę, i kanalizację. Przez nieruchomość przebiega sieć ciepłownicza, która jest zaznaczona na załączonej do ogłoszenia mapce geodezyjnej na którą zostanie ustanowiona służebność przesyłu.
Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej – ulicy Szarych Szeregów.
Lokalizacja: Skierniewice ul. Szarych Szeregów 21.
Oględzin przedmiotu sprzedaży można dokonywać w dni robocze w godzinach 7.00 – 14.00. 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 365 802 ,00 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset dwa złote) w tym podatek VAT w stawce 23%.

1. Oferta winna zawierać:
– dane i adres oferenta, telefon kontaktowy,
– datę sporządzenia oferty,
– własnoręczny podpis oferenta.

2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w kwocie 73.160,00 zł (słownie: siedemdziesiąt trzy tysiące sto sześćdziesiąt złotych) na rachunek bankowy:
Bank Milenium Nr 52 1160 2202 0000 0001 2085 9831 do dnia 07.11.2018r. 

3. Pisemne oferty w raz z dowodem wpłaty wadium należy składać w sekretariacie Spółki w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PRZY Szarych Szeregach 21″ do dnia 07.11.2018 r. do godz. 10:00. 

4. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 07.11.2018 r. 10:15 w obecności oferentów na sali konferencyjnej w siedzibie spółki w Skierniewicach ul. Przemysłowa 2.

5. Umowa sprzedaży zostanie zawarta z oferentem, który zaproponuje najkorzystniejszą cenę. Jeżeli uczestnicy przetargu zaproponują tę samą cenę, sprzedawcy przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, lub kontynuowanie przetargu w formie licytacji między tymi oferentami. O terminie i warunkach licytacji organizator powiadomi oferentów pisemnie.

6. Wadium przepada na rzecz EC Sp. z o.o. jeżeli żaden z uczestników postępowania nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały przyjęte zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty.

7. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet sprzedaży działki. Wadium przepada na rzecz EC Sp. z o.o. jeśli oferent, którego oferta zostanie przyjęta uchyli się od zawarcia umowy.

8. Przetarg jest ważny jeżeli wpłynie co najmniej jedna oferta spełniająca warunki przetargu, a zgłoszona wysokość ceny będzie wyższa od ceny wywoławczej.

9. Wynik przetargu uznaje się za ważny po jego akceptacji przez Zarząd Spółki.

10. Szczegółowych informacji na temat nieruchomości zamieszczonej w niniejszym ogłoszeniu można uzyskać w Wydziale Wydziału Sieci Cieplnych tel. 046 833 59-90 oraz na stronie internetowej Spółki www.ecskierniewice.pl.

11. EC Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wezwania Oferentów, którzy wnieśli w wymaganym terminie wadium, do złożenia wyjaśnień, jeżeli oferta jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, a także do jej uzupełnienia jeżeli jest niekompletna, przedłużenia terminu składania ofert oraz prawo zamknięcia przetargu bez wybrania oferty oraz ponoszenia jakichkolwiek skutków formalno-prawnych.

12. Energetyka Cieplna Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo unieważnienia bez podania przyczyny.

13. Regulamin sprzedaży nieruchomości dostępny jest na stronie internetowej Spółki www.ecskierniewice.pl.

Skierniewice 22.10.2018 r.

Najnowsze informacje wideo o Skierniewicach
guest
infoskierniewice.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wpisu. Wpisy niezwiązane z tematem, wulgarne, obraźliwe lub naruszające prawo będą usuwane. Zapraszamy do merytorycznej dyskusji.
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Przeczytaj także:

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach z dnia 25.05.2020 r.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach z dnia 25.05.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu i miasta Skierniewice i...

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach z dnia 24.05.2020 r.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach z dnia 24.05.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu i miasta Skierniewice i...

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach z dnia 23.05.2020 r.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach z dnia 23.05.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu i miasta Skierniewice i...

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach z dnia 22.05.2020 r.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach z dnia 22.05.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu i miasta Skierniewice i...

- REKRAMA -

Najchętniej czytane

Bal Noworoczny 2019 w Skierniewicach [ZDJĘCIA+FILM]

W sobotę (26.01.) odbył się Bal Noworoczny 2019. Gości witał prezydent Krzysztof Jażdżyk i przewodniczący Rady Miasta Skierniewice Andrzej Melon. Około 500 osób bawiło...

Studniówka 2019 w Ekonomiku [ZDJĘCIA+FILM]

W sobotę (09.02) odbyła się największa studniówka w Skierniewicach. Maturzyści z Zespołu Szkół Nr 3 mieli swój bal na hali OSiR. Dobrej zabawy i...

Bal charytatywny w Starostwie Powiatowym 2019 [ZDJĘCIA+FILM]

W sobotę (16.02) w Starostwie Powiatowym w Skierniewicach po raz kolejny odbył się Bal Charytatywny. Dochód z balu przekazano na rzecz Powiatowej Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej...

Studniówka 2019 w Budowlance [ZDJĘCIA+FILM]

W sobotę (19.01) rozpoczął się tegoroczny sezon studniówkowy. Jako pierwsi bawili się uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych nr 1. W balu studniówkowym wzięło udział ponad...

KOMENTARZE