Strona głównaBiznesSPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. MSZCZONOWSKIEJ 43

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. MSZCZONOWSKIEJ 43

Ogłoszenie Płatne

- REKRAMA -

ENERGETYKA CIEPLNA SP.Z 0.0. W SKIERNIEWICACH UL.PRZEMYSŁOWA 2.
Ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na
sprzedaż nieruchomości położonej w centralnej części miasta Skierniewic przy ul. Mszczonowskiej 43 o powierzchni 433 m2, oznaczonej działką numer 262.
Na przedmiotowej nieruchomości znajduje się budynek o pow. użytkowej 385,67m2.

Nieruchomość posiada urządzoną Księgę Wieczystą KW 662625 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Skierniewicach.
Posiada dostęp do drogi publicznej od ul. Mszczonowskiej. Budynek wyposażony jest w sieć wodociągową , kanalizacyjną, elektroenergetyczną, zasilany w co. i c.c.w z węzła indywidualnego zlokalizowanego w budynku.
Budynek sąsiaduje z działką miejską o pow.467,21 m2 , która jest ogrodzona i zamykana.
Nieruchomość może zostać przekazana kupującemu najwcześniej 01 sierpnia 2018r.
Oględzin przedmiotu sprzedaży można dokonywać po uprzednim uzgodnieniu z Kierownikiem Wydziału Sieci Cieplnych tel. (46) 833 59-90.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 291.571,50 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden 50/100 złotych) w tym podatek VAT w stawce 23%.

1. Oferta winna zawierać:
– dane i adres oferenta, telefon kontaktowy,
– datę sporządzenia oferty,
– własnoręczny podpis oferenta.

2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w kwocie 29.000,00 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych) na rachunek bankowy:
Bank Milenium Nr 52 1160 2202 0000 0001 2085 9831 do dnia 01.02.2018r. 

3. Pisemne oferty w raz z dowodem wpłaty wadium należy składać w sekretariacie Spółki w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. MSZCZONOWSKIEJ 43” do dnia 01.02.2018r. do godz. 10.00.

4. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 01-02-2018r. godz. 10.15 w obecności oferentów sa Sali konferencyjnej w siedzibie spółki w Skierniewicach ul. Przemysłowa 2.

5. Umowa sprzedaży zostanie zawarta z oferentem, który zaproponuje najkorzystniejszą cenę. Jeżeli uczestnicy przetargu zaproponują tę samą cenę, sprzedawcy przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, lub kontynuowanie przetargu w formie licytacji między tymi oferentami. O terminie i warunkach licytacji organizator powiadomi oferentów pisemnie.

6. Wadium przepada na rzecz EC Sp. z o.o. jeżeli żaden z uczestników postępowania nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały przyjęte zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty.

7. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet sprzedaży działki. Wadium przepada na rzecz EC Sp. z o.o. jeśli oferent, którego oferta zostanie przyjęta uchyli się od zawarcia umowy.

8. Przetarg jest ważny jeżeli wpłynie co najmniej jedna oferta spełniająca warunki przetargu, a zgłoszona wysokość ceny będzie wyższa od ceny wywoławczej.

9. Wynik przetargu uznaje się za ważny po jego akceptacji przez Zarząd Spółki.

10. Szczegółowych informacji na temat nieruchomości zamieszczonej w niniejszym ogłoszeniu można uzyskać w Dziale Wydziału Sieci Cieplnych tel. 046 833 59-90 oraz na stronie internetowej Spółki www.ecskierniewice.pl.

11. Energetyka Cieplna Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Skierniewice 05.01.2018r.

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Przeczytaj także:

- REKRAMA -

Najchętniej czytane

KOMENTARZE