Strona główna Biznes SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PRZY WAGNERA 4

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PRZY WAGNERA 4

Ogłoszenie Płatne

ENERGETYKA CIEPLNA SP.Z O.O. W SKIERNIEWICACH UL.PRZEMYSŁOWA 2.
Ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej przy ul. Tadeusza Wagnera 4 w Skierniewicach, położonej w północnej części miasta, o powierzchni 2168 m2, oznaczonej numerem ewidencyjnym 739, obręb 2 o. 

Nieruchomość posiada urządzoną Księgę Wieczystą KW Nr LD 1H/00025986/5 w VII Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Skierniewicach. Przedmiotowa nieruchomość położona jest w północnej części miasta, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej i usługowej. Nieruchomość oznaczona numerem ewidencyjnym jako działka nr ew.739, obręb 2 o pow.2168 m2, jednostka ewidencyjna 106301_1M SKIERNIEWICE.
Działka jest zabudowana budynkiem warsztatowo-biurowym po byłej kotłowni osiedlowej o pow. użytkowej 509,20 m2. W budynku usytuowany jest grupowy węzeł cieplny, który jest przeznaczony do likwidacji.Do momentu likwidacji zostanie ustanowiona służebność dostępu. Nieruchomość jest uzbrojona w infrastrukturę techniczną: energie elektryczną, co, wodę, i kanalizację. W budynku jest usytuowana wewnętrzna sieć przesyłowa c.o., c.w.u i z.w. z węzła grupowego na którą zostanie ustanowiona służebność dostępu.
Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej – ulicy Tadeusza Wagnera.
Oględzin przedmiotu sprzedaży można dokonywać w dni robocze w godzinach 7:00 – 14:00.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 401.349,00 zł (słownie: czterysta jeden tysięcy trzysta czterdzieści dziewięć złotych) w tym podatek VAT w stawce 23%.

1. Oferta winna zawierać:
– dane i adres oferenta, telefon kontaktowy,
– datę sporządzenia oferty,
– własnoręczny podpis oferenta

2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w kwocie 80 269,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy dwieście sześćdziesiąt dziewięć złotych) na rachunek bankowy:
Bank Milenium Nr 52 1160 2202 0000 0001 2085 9831 do dnia 07.11.2018r.

3. Pisemne oferty w raz z dowodem wpłaty wadium należy składać w sekretariacie Spółki w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. WAGNERA 4” do dnia 07.11.2018 r. do godz 11:00.

4. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 07.11.2018 r. 11:15 w obecności oferentów na sali konferencyjnej w siedzibie spółki w Skierniewicach ul. Przemysłowa 2.

5. Umowa sprzedaży zostanie zawarta z oferentem, który zaproponuje najkorzystniejszą cenę. Jeżeli uczestnicy przetargu zaproponują tę samą cenę, sprzedawcy przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, lub kontynuowanie przetargu w formie licytacji między tymi oferentami. O terminie i warunkach licytacji organizator powiadomi oferentów pisemnie.

6. Wadium przepada na rzecz EC Sp. z o.o. jeżeli żaden z uczestników postępowania nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały przyjęte zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty.

7. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet sprzedaży działki. Wadium przepada na rzecz EC Sp. z o.o. jeśli oferent, którego oferta zostanie przyjęta uchyli się od zawarcia umowy.

8. Przetarg jest ważny jeżeli wpłynie co najmniej jedna oferta spełniająca warunki przetargu, a zgłoszona wysokość ceny będzie wyższa od ceny wywoławczej.

9. Wynik przetargu uznaje się za ważny po jego akceptacji przez Zarząd Spółki.

10. Szczegółowych informacji na temat nieruchomości zamieszczonej w niniejszym ogłoszeniu można uzyskać w Wydziale Wydziału Sieci Cieplnych tel. 046 833 59-90 oraz na stronie internetowej Spółki www.ecskierniewice.pl.

11. EC Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wezwania Oferentów, którzy wnieśli w wymaganym terminie wadium, do złożenia wyjaśnień, jeżeli oferta jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, a także do jej uzupełnienia jeżeli jest niekompletna, przedłużenia terminu składania ofert oraz prawo zamknięcia przetargu bez wybrania oferty oraz ponoszenia jakichkolwiek skutków formalno-prawnych.

12. Energetyka Cieplna Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

13. Regulamin sprzedaży nieruchomości dostępny jest na stronie internetowej Spółki www.ecskierniewice.pl.

Skierniewice 22.10.2018 r.

Najnowsze informacje wideo o Skierniewicach
guest
infoskierniewice.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wpisu. Wpisy niezwiązane z tematem, wulgarne, obraźliwe lub naruszające prawo będą usuwane. Zapraszamy do merytorycznej dyskusji.
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Przeczytaj także:

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach z dnia 25.05.2020 r.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach z dnia 25.05.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu i miasta Skierniewice i...

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach z dnia 24.05.2020 r.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach z dnia 24.05.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu i miasta Skierniewice i...

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach z dnia 23.05.2020 r.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach z dnia 23.05.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu i miasta Skierniewice i...

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach z dnia 22.05.2020 r.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach z dnia 22.05.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu i miasta Skierniewice i...

- REKRAMA -

Najchętniej czytane

Bal Noworoczny 2019 w Skierniewicach [ZDJĘCIA+FILM]

W sobotę (26.01.) odbył się Bal Noworoczny 2019. Gości witał prezydent Krzysztof Jażdżyk i przewodniczący Rady Miasta Skierniewice Andrzej Melon. Około 500 osób bawiło...

Studniówka 2019 w Ekonomiku [ZDJĘCIA+FILM]

W sobotę (09.02) odbyła się największa studniówka w Skierniewicach. Maturzyści z Zespołu Szkół Nr 3 mieli swój bal na hali OSiR. Dobrej zabawy i...

Bal charytatywny w Starostwie Powiatowym 2019 [ZDJĘCIA+FILM]

W sobotę (16.02) w Starostwie Powiatowym w Skierniewicach po raz kolejny odbył się Bal Charytatywny. Dochód z balu przekazano na rzecz Powiatowej Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej...

Studniówka 2019 w Budowlance [ZDJĘCIA+FILM]

W sobotę (19.01) rozpoczął się tegoroczny sezon studniówkowy. Jako pierwsi bawili się uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych nr 1. W balu studniówkowym wzięło udział ponad...

KOMENTARZE