VII sesja Rady Miasta Skierniewice w kadencji 2014-2018

0
241
fot. INFOSkierniewice.pl/Adam Sobieszek

Zapraszamy na VII sesję Rady Miasta Skierniewice. Odbędzie się w czwartek 26 marca o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Ośrodka Sportu i Rekreacji Nawa przy ul. Pomologiczna 8 w Skierniewicach.

Porządek dzienny :

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Uwagi do porządku dziennego.
 3. Przyjęcie Protokołu Nr V/2015 z V sesji Rady Miasta Skierniewice odbytej w dniu 19 lutego 2015 roku oraz Protokołu Nr VI/2015 z VI sesji Rady Miasta Skierniewice odbytej w dniu 26 lutego 2015 roku.
 4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice na lata 2015-2022 wraz z prognozą długu na lata 2015-2024.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Skierniewice na 2015 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Miasta Skierniewice.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (dot. terenów oznaczonych symbolami: 9.62.KD., 9.65.MN, Z, KSp, KDX oraz fragmentu terenu oznaczonego symbolem 9.63.KDX,Z).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (dot. terenu oznaczonego symbolem 10.03.ZPp,KSp).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta Skierniewice Nr XX/15/12 z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie opłat za przewozy osób i bagażu środkami komunikacji miejskiej Miasta Skierniewice.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości oznaczonej numerem działki 1528/1 o powierzchni 167 m² położonej przy ul. Królowej Bony w Skierniewicach.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Skierniewice.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej ul. Działkowej.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi powiatowej ul. Nowobielańskiej.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy rondu w mieście Skierniewice.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Skierniewice w 2015 roku.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie delegowania radnych Rady Miasta Skierniewice do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
 19. Sprawozdanie z realizacji Programu Skierniewicka Rodzina PLUS za rok 2014.
 20. Sprawozdanie z efektów pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Skierniewicach za 2014 r. jako organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w mieście Skierniewice.
 21. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2014 r.
 22. Informacja o pracy Prezydenta Miasta Skierniewice w okresie od 18 lutego 2015 roku do 17 marca 2015 roku.
 23. Interpelacje i zapytania radnych.
 24. Wolne wnioski i oświadczenia.
 25. Sprawy różne.
 26. Zamknięcie sesji.

- Reklama -

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o