XVIII sesja Rady Miasta Skierniewice w kadencji 2014-2018 [PORZĄDEK OBRAD]

0
304
fot. INFOSkierniewice.pl/Adam Sobieszek

W czwartek, 26 listopada o godz. 16:00 w sali konferencyjnej ośrodka sportu i rekreacji przy ul. Pomologicznej odbędzie się XVIII Sesja Rady Miasta Skierniewice. Porządek dzienny prezentujemy poniżej:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Uwagi do porządku dziennego.
 3. Przyjęcie Protokołu Nr XVII/2015 z XVII sesji Rady Miasta Skierniewice odbytej w dniu 29 października 2015 roku.
 4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice na lata 2015-2022 wraz z prognozą długu na lata 2015-2024.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Skierniewice na 2015 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2016 roku.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2016 roku.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów w 2016 roku.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy dla potrzeb wymiaru podatku od nieruchomości.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy dla potrzeb wymiaru podatku rolnego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy dla potrzeb wymiaru podatku leśnego.
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miasta Skierniewice w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania oraz stawki opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Skierniewice.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Skierniewice w 2016 roku.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Miasta Skierniewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok.
 15. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXXVII/40/2013 Rady Miasta Skierniewice z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie dziennych stawek opłat targowych, terminów płatności oraz sposobu jej poboru.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia zabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 548/5 o pow.0,1977 ha, położonej przy ul. Jagiellońskiej 28 w Skierniewicach.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia zabudowanych nieruchomości oznaczonych numerami działek 523, 522/2 i 522/1 położonych przy ul. Rynek 4 i ul. Rynek 5 w Skierniewicach oraz niezabudowanych nieruchomości oznaczonych numerami działek 204/1, 204/3, 205/1, 204/2 i 203 położonych przy ul. Okurzałego w Skierniewicach, o łącznej powierzchni 2236 m² stanowiących własność Gminy Miasto Skierniewice.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych oznaczonych numerami działek:
  – działka nr 992 o powierzchni 0,0089 ha, położona przy ul. Melchiora Wańkowicza w Skierniewicach (obręb 2),
  – działka nr 534 o powierzchni 0,0106 ha, położona przy ul. Narbutta Łuczyńskiego 28 w Skierniewicach (obręb 2),
  – działka nr 550/1 o powierzchni 0,0172 ha, położona przy ul. 19-go Lutego 7 w Skierniewicach (obręb 2),
  – działka nr 550/2 o powierzchni 0,0110 ha, położona przy ul. 19-go Lutego 9 w Skierniewicach (obręb 2).
 20. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności gruntowej korzystania z sieci kanalizacji sanitarnej, biegnącej przez nieruchomość gruntową oznaczoną numerem działki 126/54, o powierzchni 0,8106 ha, położoną przy ul. Domarasiewicza w Skierniewicach (obręb 18), na rzecz każdoczesnego właściciela bądź użytkownika wieczystego nieruchomości oznaczonej numerami działek 126/72 i 126/74, położonej przy ul. Fabrycznej w Skierniewicach.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie niezabudowanych nieruchomości.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny niezabudowanej nieruchomości oznaczonej numerami działek 182/7 i 182/14 o łącznej powierzchni 0,1902 ha, położonej przy ul. Gajowej (obręb 13) w Skierniewicach.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (dot. obszaru położonego pomiędzy ulicami: Makowską, Nowomiejską, Zwierzyniecką i Kasztanową)
 25. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (dot. nieruchomości położonych przy ul. Piłsudskiego).
 26. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (dot. fragmentu miasta Skierniewice położonego na południe od ul. Feliksów i ul. Łódzkiej).
 27. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (dot. obszaru położonego pomiędzy ulicami: Feliksów i  Łódzką).
 28. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – fragment miasta Skierniewice położony przy ulicy L. Waryńskiego (działka o numerze ewidencyjnym 312/1 i fragment działki o numerze 312/2).
 29. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji miejskiej jednostki organizacyjnej pod nazwą Miejska Pracownia Urbanistyczna w Skierniewicach.
 30. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do spółki Ośrodek Sportu i Rekreacji „Nawa” Sp. z o.o. w Skierniewicach.
 31. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Miasta Skierniewice w roku szkolnym 2014/2015.
 32. Informacja o pracy Prezydenta Miasta Skierniewice w okresie od 21 października 2015 roku do 17 listopada 2015 roku.
 33. Interpelacje i zapytania radnych.
 34. Wolne wnioski i oświadczenia.
 35. Sprawy  różne.
 36. Zamknięcie sesji.

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o