Strona głównaWiadomościXXXV Sesja Rady Miasta Skierniewice

XXXV Sesja Rady Miasta Skierniewice

- REKRAMA -

Już w najbliższy czwartek, 30 marca w sali konferencyjnej ośrodka sportu i rekreacji przy ul. Pomologicznej odbędzie się XXXV Sesja Rady Miasta Skierniewice. Początek już o godz. 16:00. Porządek obrad i terminarz komisji dostępny poniżej.

Porządek dzienny :

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Uwagi do porządku dziennego.
 3. Przyjęcie Protokołu Nr XXXIV/2017 z XXXIV sesji Rady Miasta Skierniewice odbytej w dniu 9 lutego 2017 roku.
 4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice na lata 2017-2022 wraz z prognozą długu na lata 2017-2030.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Skierniewice na 2017 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Skierniewice, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania spełnienia tych kryteriów.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Skierniewice oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania spełnienia tych kryteriów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny niezabudowanych nieruchomości oznaczonych numerami działek 48/20, 294/11, 294/15, 294/18 i 294/20 o łącznej powierzchni 0,1080 ha, (obręb 13) położonych przy ul. Zadębie w Skierniewicach.
 11. Podjecie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego nr 1 o powierzchni użytkowej 1446,62 m² wraz z przynależnym garażem o powierzchni użytkowej 20,29 m² oraz udziałem wynoszącym 146691/205861 części w zabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem działki 385/3 o pow. 0,6112 ha, położonej przy Alei Niepodległości 4 w Skierniewicach i lokalu użytkowego nr 2 o powierzchni użytkowej 591,70 m² wraz z udziałem 59170/205861 części zabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem działki 385/3.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do spółki Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Skierniewicach.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – fragmenty miasta Skierniewice położone przy ulicach: gen. Zygmunta Berlinga i Marii Skłodowskiej-Curie.
 14. Podjecie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Skierniewice położonego pomiędzy ulicami: Henryka Sienkiewicza i Joachima Lelewela.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – fragment miasta Skierniewice położony pomiędzy ulicami: Jagiellońską, Mszczonowską, Pomologiczną, S. Rybickiego, J. Sobieskiego i H. Sienkiewicza.
 16. Podjecie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – obszar położony w narożniku ul. 1-go Maja i Placu Dąbrowskiego.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego –fragment miasta Skierniewice położony w rejonie ulic: Strykowskiej, Stefana Batorego, 1-go Maja oraz Placu Dąbrowskiego.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – fragment miasta Skierniewice położony pomiędzy ulicami: Nowobielańską, Działkową i Armii Krajowej.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego –fragment miasta Skierniewice położony w sąsiedztwie ulic: J. Poniatowskiego i R. Traugutta.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – fragment miasta położony przy ulicy Strobowskiej.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Skierniewice w 2017 roku.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Łódzkiego.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Skierniewicach i Powiatowy Urząd Pracy w Skierniewicach oraz wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na te zadania w 2017 r.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użycie herbu Miasta Skierniewice przez Oddział PTTK „Szaniec” w Skierniewicach.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Skierniewicach.
 26. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2016 r.
 27. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Miasto Skierniewice za rok 2016.
 28. Informacja na temat realizacji uchwały Nr XVI/127/11 Rady Miasta Skierniewice  z dnia 30 września 2011 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Skierniewice.
 29. Informacja o pracy Prezydenta Miasta Skierniewice w okresie od 2 lutego 2017 roku do 20 marca 2017 roku.
 30. Interpelacje i zapytania radnych.
 31. Wolne wnioski i oświadczenia.
 32. Sprawy różne.
 33. Zamknięcie sesji.
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Przeczytaj także:

- REKRAMA -

- REKRAMA -

Najchętniej czytane

KOMENTARZE